Zaproszenie na Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków PTW

23 maja 2024 Karolak 0 Comments

Zarząd Płockiego Towarzystwa Wioślarskiego, działając w myśl § 25 i 27 Statutu Towarzystwa, zawiadamia Szanownego Pana/Panią o zwołaniu Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego

Członków Płockiego Towarzystwa Wioślarskiego w dniu 12 czerwca 2024 roku o godzinie 18:00 w pierwszym terminie/  / o godzinie 18:15 w drugim terminie.

Zebranie odbędzie się w świetlicy Towarzystwa, przy ulicy Juliusza Kawieckiego 1a. Dokumenty na WZS-W, dla członków PTW będą udostępnione w biurze Towarzystwa.

nie później niż 14 dni przed zebraniem.

Zapraszamy do aktywnego udziału w obradach najwyższej władzy PTW.

     

  PORZĄDEK OBRAD projekt Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego Członków PTW w dniu 12.06.2024 r.

 

 1. Otwarcie Zebrania i powitanie gości.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
 3. Przyjęcie Porządku Obrad i Regulaminu Obrad.
 4. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej i Wnioskowej (Wyborczej).
 5. Przedstawienie i przyjęcie protokółów z Walnego Zebrania Sprawozdawczego w dniu 14.06.2023
 6. Sprawozdanie Komisji Mandatowo- Skrutacyjnej.
 7. Sprawozdanie Zarządu z działalności merytorycznej i finansowej za 2023 rok.
 8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 9. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 10. Głosowanie nad udzielenie absolutorium Zarządowi (na wniosek Komisji Rewizyjnej)
 11. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania finansowego za 2023 rok.
 12. Wystąpienie Przewodniczącego Komisji Wnioskowej:                                                                                                                                                                                                                                                – –  przedstawienie wniosków ( w tym wniosków Zarządu),

–  dyskusja nad przedstawionymi wnioskami,

–  podjęcie uchwał w sprawie przedstawionych wniosków,

 1. Przedstawienie i przyjęcie Ordynacji Wyborczej.    
 2. Głosowanie nad ustaleniem liczby członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 3. Zgłaszanie do Komisji Wyborczej (Wnioskowej) kandydatur do władz Towarzystwa:

              Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

 1. Przerwa 15’.
 2. Głosowanie nad wnioskami (kandydaturami)
 3. Ogłoszenie wyników głosowania.
 4. Podjęcie Uchwały o powołaniu nowych władz Towarzystwa
 5. Zakończenie obrad.

Regulamin Obrad – projekt Walnego Zebrania Sprawozdawczo- Wyborczego Członków PTW W dniu 12.06.2024 r.

 

 1. W Walnym Zebraniu Sprawozdawczo – Wyborczym udział biorą, z głosem decydującym członkowie zwyczajni i honorowi oraz z głosem doradczym członkowie wspierający.
 2. Zebranie jest prawomocne przy obecności co najmniej 50% ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania w I-szym terminie oraz bez względu na liczbę obecnych w II-gim terminie (§26 pkt.2 Statutu)
 3. Zebranie powołuje i wybiera Komisję Mandatową – Skrutacyjną oraz Wnioskową (Wyborczą) w trzyosobowych składach.
 4. Przewodniczący oraz Sekretarz Zebrania jak również członkowie Komisji wybierani są zwykłą większością głosów.
 5. Uchwały będące przedmiotem WZS-W zapadają zwykłą większością głosów (§24 pkt. 4 Statutu) natomiast uchwały dotyczące zmian w Statucie zapadają większością 2/3 głosów przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. (§39 Statutu).
 6. Zgłoszenia do dyskusji składa się na ręce Przewodniczącego obrad.
 7. Wnioski na WZS-W składa się, w formie pisemnej, na ręce Komisji Wnioskowej.
 8. W sprawach formalnych i w przypadku repliki Przewodniczący obrad udziela głosu poza kolejnością.
 9. W sprawach nieregulowanych Statutem Towarzystwa i niniejszym Regulaminem, decyduje Przewodniczący Obrad.

 

Ordynacja Wyborcza  – projekt:

 1. Zgodnie z §29 Statutu Płockiego Towarzystwa Wioślarskiego, Zarząd Towarzystwa składa się z co najmniej 7 członków wybieranych przez Walne Zebranie, którzy spośród siebie wybierają: prezesa, wiceprezesów (1-2), skarbnika, gospodarza i sekretarza (urzędującego członka zarządu).
 2. Zgodnie z §32 punkt 2 Statutu PTW Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków wybieranych przez Walne Zebranie Towarzystwa, którzy spośród siebie wybierają przewodniczącego i sekretarza. Zgodnie z §32 punkt 4 Statutu, członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być pracownicy Towarzystwa.
 3. Liczbę członków Zarządu ustala każdorazowo Walne Zebranie.
 4. Zgodnie z §24 punkt 3 Statutu PTW, wybór Zarządu Towarzystwa i Komisji Rewizyjnej następuje w wyborach powszechnych, bezpośrednich, równych i tajnych.
 5. Wybory przeprowadza Komisja Wyborcza i Komisja Skrutacyjna. Członkiem Komisji Skrutacyjnej nie może być osoba kandydująca do Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 6. Prawo zgłaszania kandydatów do Zarządu i Komisji Rewizyjnej, na ręce Komisji Wyborczej posiadają członkowie z głosem stanowiącym oraz ustępujący Zarząd.
 7. Kandydatem do Zarządu i Komisji Rewizyjnej może być tylko członek zwyczajny PTW, który wyrazi zgodę na kandydowanie, oraz przedłoży ustną deklarację pracy w wybranej działalności Towarzystwa.
 8. W przypadku nieobecności kandydata na Zebraniu (WZS-W), zobowiązany jest on do pozostawienia pisemnej deklaracji o kandydowaniu do Zarządu lub Komisji Rewizyjnej.
 9. Zgłoszony kandydat może byś wpisany na listę kandydatów tylko do jednego organu Towarzystwa
 10. Liczba zgłoszonych kandydatów do danego organu nie powinna być równa co najmniej liczbie ustalonej w punkcie 3 niniejszej Ordynacji.
 11. Zamknięcie listy kandydatów wymaga akceptacji przez Walne Zebranie Członków na wniosek zgłoszony z sali.
 12. Bezpośrednio po zamknięciu list kandydatów Komisja Wyborcza przygotowuje karty wyborcze oddzielnie dla poszczególnych organów.
 13. Nazwiska kandydatów na kartach wyborczych umieszcza się w kolejności alfabetycznej.
 14. Karty wyborcze uprawnionym uczestnikom Walnego Zebrania Członków rozdaje Komisja Skrutacyjna.
 15. Wybierający wyrażają swoją wolę poprzez zaznaczenie zgodnie z wymogami Komisji Skrutacyjnej nazwisk kandydatów, na których głosują.
 16. Oddany głos będzie ważny, jeżeli na karcie wyborczej liczba zaznaczonych nazwisk kandydatów nie będzie większa niż liczba członków wybieranych do danego organu, ustalonych zgodnie z punktem 3 niniejszej Ordynacji.
 17. Wybranymi do organów władz Stowarzyszenia zostaną osoby, które otrzymały najwięcej i ponad 50% głosów, w ilości zgodnej z ustaloną liczbą w punkcie 3 niniejszej Ordynacji.
 18. W przypadku, gdy w limicie członków wybieranego organu, określonego w pkt. 3 Ordynacji na ostatnie miejsce (w kolejności ilości oddanych głosów) przypadać będzie dwóch lub więcej kandydatów (z uwagi na jednakową liczbę głosów) Walne Zebranie Członków dokonuje ponownego głosowania tylko nad tymi kandydatami dokonując wyboru jednego z kandydatów zwykła większością głosów.
 19. Jeżeli ilość wybranych w ten sposób osób jest mniejsza od składu ilościowego, określonego w punkcie 3 ordynacji, należy przeprowadzić wybory uzupełniające. W wyborach uzupełniających członkowie danego organu wybierani są zwykłą większością głosów.
 20. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Ordynacją decyduje Walne Zebranie Członków PTW.

 

 

                                   

 

Leave a Reply: