Zaproszenie na Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków PTW

5 czerwca 2023 Karolak 0 Comments

Zawiadomienie

 

Zarząd Płockiego Towarzystwa Wioślarskiego, działając w myśl § 25 i 27 Statutu Towarzystwa, zawiadamia Szanownego Pana/Panią o zwołaniu Walnego Zebrania Sprawozdawczego

Członków Płockiego Towarzystwa Wioślarskiego w dniu 14 czerwca 2023 roku o godzinie 18:00 w pierwszym terminie/  / o godzinie 18:15 w drugim terminie.

Zebranie odbędzie się w świetlicy Towarzystwa, przy ulicy Juliusza Kawieckiego 1a. Dokumenty na WZS, dla członków PTW będą udostępnione w biurze Towarzystwa.

nie później niż 14 dni przed zebraniem.

Zapraszamy do aktywnego udziału w obradach najwyższej władzy PTW.

                                        

 

PORZĄDEK OBRAD projekt

Walnego Zebrania Sprawozdawczego Członków PTW  w dniu 14.06.2023 r.

 1. Otwarcie Zebrania, przywitanie gości.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania
 3. Przyjęcie Porządku Obrad i Regulaminu Obrad.
 4. Wybór Komisji: Mandatowo – Skrutacyjnej i Wnioskowej.
 5. Przedstawienie i przyjęcie protokółu z Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego w dniu 22.06.2022 r.
 6. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
 7. Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2022 rok (merytoryczne i finansowe).
 8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 9. Dyskusja nad sprawozdaniem.
 10. Udzielenie absolutorium Zarządowi (na wniosek Komisji Rewizyjnej)
 11. Wystąpienie Przewodniczącego Komisji Wnioskowej:

– przedstawienie wniosków,

– dyskusja nad wnioskami,

– podjęcie uchwał w sprawie przedstawionych wniosków

 1. Zakończenie obrad.

 

Regulamin Obrad – projekt

Walnego Zebrania Sprawozdawczego Członków PTW w dniu 14.06.2023 r.

 

 1. W Walnym Zebraniu Sprawozdawczym udział biorą, z głosem decydującym członkowie zwyczajni i honorowi oraz z głosem doradczym członkowie wspierający.
 2. Zebranie jest prawomocne przy obecności co najmniej 50% ogólnej liczby członków zwyczajnych w I-szym terminie oraz bez względu na liczbę obecnych w II-gim terminie.
 3. Zebranie powołuje i wybiera Komisję Mandatową – Skrutacyjną oraz Wnioskową w trzyosobowych składach.
 4. Przewodniczący oraz Sekretarz Zebrania jak również członkowie Komisji wybierani są zwykłą większością głosów.
 5. Uchwały będące przedmiotem WZS zapadają zwykłą większością głosów natomiast uchwały dotyczące zmian w Statucie zapadają większością 2/3 głosów przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. (§39 Statutu).
 6. Zgłoszenia do dyskusji składa się na ręce Przewodniczącego obrad.
 7. Wnioski na WZS składa się, w formie pisemnej, na ręce Komisji Wnioskowej.
 8. W sprawach formalnych i w przypadku repliki Przewodniczący obrad udziela głosu poza kolejnością.
 9. W sprawach nieregulowanych Statutem Towarzystwa i niniejszym Regulaminem, decyduje Przewodniczący Obrad.

Leave a Reply: